Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Võ Thuật

Musubi Dachi - Tấn nghiêm.
 1. Traditional Vietnamese martial arts: Võ thuật Cổ Truyền Việt Nam – /trəˈdiSHənl/ /ˌvjet.nəˈmiːz/ /ˈmɑː.ʃəl/ /ɑrts/
 2. Master: Võ sư, sư phụ – /ˈmaːstə/
 3. Tunic: Võ phục- /ˈtjuːnik/
 4. Martial arts scripture: Võ kinh – /ˈskrɪp.tʃər/
 5. Northern Vietnam style: Bắc việt võ – /nɔːθ/ /ˌvjetˈnæm/ /staɪl/
 6. Fist: Quyền – /fɪst/
 7. Martial Art: Võ thuật
 8. Martial arts of Bình Định: Võ thuật Bình Định
 9. Horse stance: Tấn Kiba – /hɔːs/ /stɑːns/
 10. Standing: Tấn – /ˈstæn.dɪŋ/
 11. Kick: Đá – /kɪk/
 12. Punch, fist: Đấm – /pʌntʃ/ /fɪst/
 13. Meditation: Ngồi thiền – /ˌmed.ɪˈteɪ.ʃən/
 14. Ring wrestling – Đấu vật (can also mean western wrestling) – /rɪŋ/ /ˈres.lɪŋ/
 15. Hand techniques (đòn tay) – /hænd/ /tekˈniːk/
 16. Elbow techniques (chỏ) – /ˈel.bəʊ/
 17. Kicking techniques (đá) – /ˈkikiNG/
 18. Knee techniques (gối) – /niː/
 19. Forms (Quyền, Song Luyện, Đa Luyện) – /fɔːm/
 20. Attack techniques: Kỹ thuật tấn công – /əˈtæk/
 21. Traditional wrestling: Đấu vật truyền thống
 22. Leg attack takedowns: Triệt hạ đòn chân – /leɡ/ … /ˈteɪk.daʊn/
 23. Weapon: Vũ khí – /ˈwep.ən/
 24. Staff, Stick: Côn, gậy – /stɑːf/ /stɪk/
 25. Sword: Kiếm – /sɔːd/
 26. Nunchaku: Nhị khúc – /nʌnˈtʃæ.kuː/
 27. Fan: Quạt – /fæn/
 28. Standing of snake/ snake standing: xà tấn – /sneɪk/
 29. Ball of feet: Gan bàn chân – /bɔːl/ /fiːt/
 30. Heel: Gót chân – /hiːl/
 31. Hook kick: đá giò lái, đá móc – /hʊk/
 32. Moon kick: bật lên đá qua sau đầu – /muːn/
 33. Axe kick/ Half moon kick: Đá chẻ – /æks/ … /hɑːf/
 34. Butterfly kick: Đá quăng thân – /ˈbʌt.ə.flaɪ/
 35. Reverse roundhouse kick: Đá đảo ngược – /rɪˈvɜːs/ /ˌraʊnd.haʊs ˈkɪk/
 36. Scissor kick: Đá kẹp cổ, đá kéo – /ˈsɪz.ər/
 37. Side kick: Đá tạt, đá bên – /saɪd/
 38. Pushing kick: Đá đạp – /ˈpʊʃ.ɪŋ/
 39. Back kick: Đá hậu – /bæk/
 40. Flying kick: Bay đá – /ˈflaɪ.ɪŋ/
 41. Spin: xoay – /spɪn/
 42. Jump: Nhảy – /dʒʌmp/
 43. Bend: co, bẻ cong – /bend/
 44. Stretch: Duỗi – /stretʃ/
 45. Self-defense: Tự vệ – /ˌself·dɪˈfens/
 46. Competition: Thi đấu – /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/
 47. Opponent: Đối thủ – /əˈpəʊ.nənt/
 48. Combat, fight: chiến đấu, đánh nhau – /ˈkɒm.bæt/ /faɪt/
 49.  Training: Luyện tập – /ˈtreɪ.nɪŋ/
 50. Practise: Thực hành – /ˈpræk.tɪs/
 51. Strike/attack: Tấn công – /straɪk/
 52. Flip: Nhào lộn/xan-tô – /flɪp/
 53. Backflip: Xan-tô sau – /ˈbæk.flɪp/
 54. Front flip: Xan-tô trước – /frʌnt/
 55. Twist: xoắn – /twɪst/
 56. Throw: Ném – /θrəʊ/
 57. Joint lock: Khóa khớp – /dʒɔɪnt/ /lɒk/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *